Kiezen voor de vrijeschool

Wat betekent dit eigenlijk, past het bij uw kind? In de video laten leerkrachten en docenten zien hoe zij werken. Ze vertellen over hun aanpak, hun passie en de visie van de vrijeschool.

© Vereniging van Vrijescholen

Onderwijs is méér dan leren

Algemene informatie
 • Ons onderwijs

  Het uitgangspunt van de vrijeschool is: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Het gaat ook over  persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

  De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. In kennis, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Onze aanpak is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.
  Bij vrijeschoolonderwijs laten leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben  zien, door elkaar uit te uitdagen en te inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

  Vrij ook vrijblijvend?

  Over het predicaat ‘vrij’ in vrijeschool bestaan veel misverstanden. Voor ons betekent ‘vrije’ school dat we een school zijn waar we kinderen opvoeden tot ‘vrije’ mensen. In onze visie zijn dat mensen die:

  1. Beweeglijk zijn in hun denken
  2. Warm zijn in hun voelen
  3. Doelgericht zijn in hun handelen

  Opvoeden tot vrijheid betekent dat wij ernaar streven het kind te helpen zich bewust te worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en zijn eigen wil. Dit streven drukt zich uit in het vrijeschoolleerplan, wat direct aansluit bij de ontwikkelingsfasen van het kind. Daardoor wordt de leerstof ontwikkelingsstof.
  Het lesaanbod is breed. Kunstzinnige-, beeldende-, muzikale- en cognitieve vakken zijn geïntegreerd of wisselen elkaar af. Vrij betekent niet dat de kinderen geen regels of structuur wordt geboden.

  De kernvragen van elk kind – wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik – spelen op de achtergrond door het gehele vrijeschoolonderwijs heen. Zij zijn ook op latere leeftijd nog actueel, maar in de schoolperiode moet het kind een voorlopig antwoord op deze vragen vinden. Pas dan kan het als jongvolwassene stevig met beide benen in de wereld staan. Het leert te vertrouwen op eigen oordeel en neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn handelen.

  Vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht. Tegelijkertijd staat die vrijheid van alle kanten onder druk. Structuurplannen, wet- en regelgeving van de overheid, financiële beperkingen en economische belangen beknotten de speelruimte van de scholen. Onze school streeft ernaar speelruimte te scheppen, te bevechten soms, om de belangen van de kinderen te kunnen dienen en hun van nature gegeven ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren.

 • Leerwegen

  welke niveaus kun je volgen?

  mavo-havo-vwoWij zijn schooljaar 2016-2017 gestart met 1 klas met mavo/havo/vwo-niveau als  vrijeschool op CSW Bestevaêr. Het schooljaar daarna waren er 2 klassen en in schooljaar 2019/2020 gaan we verder met 3 klassen mavo/havo/vwo-niveau.

  We richten ons op 24-30 leerlingen (per klas), waarbij een deel van de instroom (ongeveer 1/3e) van het vrijeschool basisonderwijs komt.

  Meer weten over de vrijeschool op CSW Bestevaêr? Kijk dan ook op de website van de school

 • Periodeonderwijs

  Wat is dat eigenlijk?

  Periodeschrift geschiedenis klas 7Vrijescholen werken vanuit het mensbeeld dat de mens uit de drie-eenheid, lichaam, ziel en geest bestaat. Dit uit zich in een geïntegreerde onderwijsaanpak. Een aanpak waarbij het aanbod van de lesstof aansluit op de innerlijke ontwikkeling van de leerlingen en op vragen uit de buitenwereld die de leerling bereiken.

  Periodeonderwijs geeft de leerlingen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken de eerste twee uren van de dag te concentreren op een onderwerp, zodat verdieping plaats kan vinden. Het periode-onderwijs heeft een cyclus van drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

  De docent krijgt de ruimte om zelf de vastgestelde ontwikkelingsstof in de klas tot leven te brengen. De rol van docent verschuift van expert, naar adviseur. De thema’s van het periodeonderwijs zijn steeds afgestemd op de leeftijdsfase van de leerling.

  Het periodeonderwijs maakt het voor de leerling mogelijk zich diepgaand met de stof te verbinden. De leerling verwerkt de lesstof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek.

  Het periodeonderwijs met de rijke thematiek wordt gevolgd door alle leerlingen, mavo-, havo- en vwo-niveau. Zo wordt elke leerling een breed kader geboden om zich te ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.

 • Prestaties

  Is het diploma van de vrijeschool hetzelfde als bij ander onderwijs?

  Van de vrijeschool op CSW Bestevaêr zijn de examenresultaten uiteraard niet te noemen, maar vrijescholen scoren goed tot zeer goed. Zo heeft Den Haag een score van 9-10-10 en Rotterdam een 8-10-10 voor respectievelijk mavo-havo-vwo. Dat is bijvoorbeeld na te kijken op deze site: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen

  In onderzoek van Jaap Dronkers, onderwijssocioloog, worden opmerkelijk goede resultaten geboekt voor de vrijescholen, zowel kwalitatief als in stijgend aantal leerlingen.

  In wetenschappelijk onderzoek naar de prestatie van de vrijescholen komt naar voren dat:

  • Vrijeschoolonderwijs minder nadruk legt op eenzijdige cognitieve ontwikkeling, waardoor:
   ♦ de prestatiemotivatie van de leerlingen hoog blijft 
   ♦ ook kinderen met minder cognitieve bagage een relatief hoog zelfbeeld hebben.
  • Vrijeschoolonderwijs de relatie met docent centraal stelt (o.a. via mentor/docenten en periode-onderwijs), waardoor de relatie met docent in ieder geval tot de 3e klas voortgezet onderwijs stabiel en betrouwbaar blijft.
  • De vrijeschool aandacht geeft aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, waardoor:
   ♦ iedereen op zijn eigen manier leert hoe je moet leren;
   ♦ je niet voorbereid wordt om aan te sluiten op de maatschappij (‘maakbare mens’) maar je mens wordt om vanuit je eigen kracht, kennis en kunde bij te dragen aan vernieuwende ontwikkelingen in de (toekomstige) maatschappij.
  • De vrijeschool is ook een internationale school. Wereldwijd zijn er vrijescholen met dezelfde pedagogische inzichten en uitgangspunten van het onderwijs. Uitwisseling met andere, bijvoorbeeld Duits- of Engelstalige vrijescholen, of langere ‘vakanties’ in het buitenland met scholing ter plaatse, is mogelijk en wordt meestal op individueel niveau geregeld.
 • Curriculum

  Alle gebruikelijke vakken en meer?!

  Het curriculum van onze vrijeschool op CSW Bestevaêr bestaat uit:

  • wordcloud curriculum Vaklessen, gegeven vanuit de innerlijke betrokkenheid van de docent en de ontwikkeling van de leerlingen
  • Kunst- en praktijkvakken, waar de verbeelding en de verbinding met het materiaal ervaren wordt door veel zelf te doen en te maken
  • Periodeonderwijs, waarbij iedere dag de eerste twee lesuren in blokken van enkele weken gewerkt wordt aan een vakoverstijgende verdieping van een bepaald thema, dat creatief verwerkt wordt in schriftelijk verslag of mondelinge presentatie. Projecten en activiteiten, waaronder:
   1. Werkweken, bijvoorbeeld over bosbouw of voedingsleer
   2. Stages, bijvoorbeeld bij winkels, zorginstellingen of bedrijven
   3. Toneelopvoeringen, bijvoorbeeld van Goethe of opera’s van Mozart
   4. Jaarfeesten, waaronder Sint Michaël, Sint Jan, advent en Kerstmis.

  De eerste klas voortgezet onderwijs wordt in de vrijeschool, vanwege de doorlopende leerlijnen, doorgeteld als 7e klas, na de 6 jaren basisonderwijs. Een typisch lesrooster van een vrijeschoolse 7e klas bevat:

  • Wiskunde en rekenonderwijs: 3 uur in de week
  • Talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans: elk 2 uur in de week
  • Gymnastiek en muziek: ieder 2 uur in de week
  • Mens en natuur (biologie): 1 uur in de week
  • Mens en maatschappij (levensbeschouwing): 1 uur in de week
  • Huiswerkbegeleiding of studie-uur en mentoruur: samen 2 uur in de week
  • Kunstvakken: houtbewerking, textielbewerking, dans, tekenen en schilderen: 4 uur in de week
  • Periode onderwijs: bijvoorbeeld sterrenkunde, (kunst)geschiedenis, toneel, of verdieping van de vakken natuurkunde, biologie, wiskunde, scheikunde en Nederlands: 10 uur in de week.

  Een voorbeeld van een leerplan kunt u onderstaand downloaden. Het is een leerplan van het Rudolf Steiner College Rotterdam. Het leerplan van de Vrijeschool op CSW Bestevaêr kan op uitvoeringsniveau verschillen.

  Leerplan Rudolf Steiner College Rotterdam

 • Ouderparticipatie

  De betrokkenheid bij school

  Het is vanzelfsprekend dat ouders nauw betrokken zijn bij de school: voor de opvoeding ligt immers de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders. Daarnaast neemt de school deel aan die opvoeding. Het is belangrijk dat de opvoeding door ouders en school zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.
  De ouderraad stelt zich ten doel die samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen door o.a.:

  • organisatie van ouderpanels, jaarvergaderingen en thema-avonden
  • overleg met directie en docenten
  • adviseren van de schoolleiding.

  Bij de samenstelling van de ouderraad wordt ernaar gestreefd dat ze representatief is voor de ouders van de leerlingen. Hierbij wordt gedacht aan vertegenwoordiging door de afdelingen die de leerlingen bezoeken (mavo, havo,vwo), de leerjaren en de gemeenten waarin de ouders wonen.

  Ouderbijdrage

  De Vrijeschool biedt veel extra’s aan die zonder een ouderbijdrage niet mogelijk zijn. Uit de ouderbijdrage wordt betaald: materialen voor ambachtsvakken en kunstonderwijs, podiumkunsten zoals koor en pianobegeleiding, en jaarfeesten.

  Ouders in de klas

  Ouders mogen een rol spelen in onze school, als klasse-ouder, redactie van de nieuwsbrief of in andere  werkzaamheden. Zeker in de pioniersfase zal vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn en dus zeer gewaardeerd.

 • Leerling aanmelden

  Waar kan ik mijn kind aanmelden?

  Wilt u een leerling aanmelden? Dit kan uitsluitend bij CSW, via het officiële aanmeldformulier van CSW. U kunt dit formulier hier downloaden. Kies op dit aanmeldformulier “Vrijeschool”  bij CSW Bestevaêr.

  U kunt uw kind niet aanmelden via onze vereniging. U kunt wel lid worden en zodoende onze vereniging én de Vrijeschool steunen. Gebruik deze link om lid te worden.

  Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de school. De contactgegevens zijn:
  Adres: Bossenburghpad 10, 4385 CJ Vlissingen
  Telefoon: 0118 652 100
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kiest toch ook samen met uw kind een passende school?

De keuze voor een school maak je niet zomaar. Benut daarom samen met uw kind de open dagen van de verschillende scholen en kijk wat aansluit bij uw kind. 

CSW Bestevaêr organiseert voorlichtingsavonden en een open dag  speciaal voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. De data vindt u ook op onze site.

Daarnaast organiseert de vrijeschool op CSW Bestevaêr ook een open avond. Die datum vindt u hier.

Zit uw kind in groep 7? Wij nodigen u van harte uit voor de open dag en open avond. Het is prettig om alvast een rondgekeken te hebben. Dit geeft volgend schooljaar wellicht een beetje rust als u samen met uw kind het keuzetraject in gaat.