Skip to main content

Kiezen voor de vrijschool

Onderwijs is geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken!

In deze drukke, jachtige tijd en in de vaak sterk op zichzelf gerichte maatschappij, zijn veel mensen op zoek naar een zinvolle plaats in de samenleving. Mensen zoeken naar een goed evenwicht tussen prestatiedruk en ruimte voor zichzelf; tussen zakelijkheid en spiritualiteit; tussen individuele behoeftes en zorg dragen voor de omgeving. De vrijeschool wil in het onderwijs bij jonge mensen interesse en enthousiasme wekken voor de wereld, zodat ze zich verbonden voelen met hun omgeving en van daaruit verantwoordelijkheid willen dragen en een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Bekijk hier ons informatiefilmpje waarin wij je vertellen over het vrijeschoolonderwijs.

Vrij of vrijblijvend?

Het woord ‘vrije’ in de naam vrijeschool staat voor: vrijheid in de inrichting van het onderwijs. De vrijeschool werkt vanuit een eigen onderwijskundig-pedagogische visie naar de eindresultaten toe en voldoet eveneens aan de eisen van de onderwijsinspectie. Net als alle andere scholen. De voortgezet vrijescholen in Nederland laten heel goede resultaten zien.

schijngestalte maan
ambacht smeden
het gehoor

Hetrogene klassen Het onderwijs wordt in heterogene groepen gegeven (mavo-havo-vwo). In de vaklessen wiskunde, Engels, Nederlands en de vreemde talen wordt met lesboeken op niveau gewerkt. De docent differentieert in de les, met de instructie en met de opdrachten en de toetsen. Leerlingen ervaren dat op allerlei terreinen uiteenlopende talenten mogelijk zijn en niet alleen op cognitief niveau. Hierdoor ontstaat een gezonde sociale orde waarbij het cognitieve niveau van leerlingen gelijkwaardig belangrijk is aan hun creatieve- en sociale talenten. Dit schept ruimte. 

Persoonsvorming Wat de samenleving van jonge mensen nodig heeft is onder andere creativiteit, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, initiatiefkracht, interactie en communicatie, samenwerking, adequaat kunnen omgaan met conflicten, ruimte voor diversiteit, persoonlijk leiderschap, out-of-the-box-denken, ambitie en enthousiasme voor ondernemen. Het ontwikkelen van de persoonsvorming loopt als een rode draad door het onderwijs van de vrijeschool heen. Dit doen we o.a. door vanaf het 2leerjaar (8klas) te werken met ‘het portfolio’. 

Portfoliomethode

De ‘portfoliomethode’ is ontstaan vanuit het doel om iedere leerling datgene te geven wat hij of zij nodig heeft om zijn eigen doel te bereiken. Het maakt hen tot betere waarnemers van zichzelf. Ze leren het eigen leren te evalueren, zichzelf te reflecteren en te sturen en daarmee hun doel te bereiken. Naast de verworven kennis en de resultaten vanuit de schoolrapporten, geeft de leerling in het portfolio iets heel anders weer, namelijk het kijken naar zichzelf, naar zijn doel, naar zijn leerprestaties en naar welke stappen hij nog wil zetten om dat te verwezenlijken.  De leerling wordt dus zélf eigenaar en raakt actief betrokken op zijn eigen leerproces. Zodanig dat hij dit leerproces ook zelf kan gaan onderbouwen aan zichzelf, aan de mentor, aan zijn ouders. Het werken met het portfolio is hiertoe een middel.

schijngestalte maan

Kies jij voor de vrijeschool?

Ben je op zoek naar een leuke school? Bekijk deze vido eens en kijk of het je iets lijkt! De leerlingen van de vrijeschool op CSW Bestevaêr vertellen je er meer over.

© VVVZ